Click chuột lên hình để phóng to

Nước hoa hồng La Mer The Oil Absorbing Tonic 200ml
Nước hoa hồng La Mer The Oil Absorbing Tonic 200ml

Nước hoa hồng La Mer The Oil Absorbing Tonic 200ml

(Đang cập nhật...)
Hết hàng
Liên hệ

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

𝐋𝐚 𝐌𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐢𝐥 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐧𝐢𝐜

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚, 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐩𝐇 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐚. V𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞-𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛ 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐚, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨́𝐚 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐨̂̃ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐞̣̂𝐭. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 , 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐚 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐞̣̂𝐭, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐞̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨̂𝐧𝐠. 𝐍𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐜𝐨́ 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐝𝐚̂̀𝐮, 𝐝𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐝𝐚 hỗn 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 hay bị đổ dầu vùng chữ T. 

𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐢𝐥 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐧𝐢𝐜 cung cấp rất nhiều dưỡng chất trên da, 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚, nó còn 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐩𝐇 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐚, 𝐤𝐡𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐝𝐚, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐚 sẵn sàng đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̣ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐨̛̉ 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨. 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚, 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐨̂̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚, 𝐧𝐨́ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐦𝐚́𝐮, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨́𝐚 lại 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂. 𝐕𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞́𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐧𝐨́ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮̣𝐢 𝐛𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐱𝐨́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉𝐚 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐚 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐚̂𝐲 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚.

𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐢𝐥 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐚 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̣ 𝐛𝐚̃ 𝐧𝐡𝐨̛̀𝐧, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐮̣𝐧 rất hiệu quả. 

Thương hiệu: La Mer

Dung tích: 200ml 

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ RSNGUYEN

Giỏ hàng